You are here:

Sunucu Kiralama Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

SERVİS SAĞLAYICI :  Venitron Bilişim

(Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Venitron” olarak geçecektir.)

Müşteri : ………………………………

(Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır)

Müşteri, işbu sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder.

 Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Venitron’un yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 3 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, Venitron, işbu sözleşmeyi haklı sebeple derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük doğmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

Venitron’un bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri , Venitron’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile Müşteri, Venitron’un, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme metninde Venitron ve Müşteri tek başına “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 . SÖZLEŞME KONUSU:

Bu sözleşme, servis sağlayıcı Venitron ile Müşteri arasında sunucu hizmetlerinin bedeli karşılığında kiralanması ve kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

 Sözleşmenin süresi 12 AY’dır. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi veya ödemenin Müşteri tarafından Venitron’a haber verilmesine gerek kalmaksızın yapılmasına devam etmesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar. Venitron’un sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

3.1. Venitron’un sözleşme koşullarındaki değişiklik talebini bildirimden itibaren Müşteri yeni hükümleri kabul etmediğini 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde sözleşme

Venitron’un sunmuş olduğu teklif üzerinden aynı süre için uzar. Müşteri bu sürenin bitiminde Venitron’un yaptığı değişikliklerden haberdar olmadığı yahut değişiklikleri kabul etmediği yönünde bir bildirimde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Sözleşme süresi içerisinde veya sonunda Müşteri ilave kapasite, donanım değişikliği ister ise, Müşteri mevcut sözleşme süresi bitmeden en az 15 iş günü önceden bu değişiklik taleplerini Venitron’a iletecektir. Venitron, bu isteklerin mali ve teknik değerlendirmesini yaparak bildirimi müteakip 7 iş günü içinde hizmetin verilmesine ait değişiklikleri, ilave ücretleri, sözleşmenin değişecek koşullarını Müşteri’ye bildirecektir.  Verilen 7 gün içerisinde Müşteri tarafından olumlu ya da olumsuz bir bildirim olmadığı takdirde, Venitron’un teklifi kabul edilmiş sayılacaktır.

3.3. Müşteri teklifi kabul eder ise sözleşme yapılan değişikliklere ait yazılı ek protokol ve teknik şartname ile dönem sonunda aynı süre veya değiştirilen süre için geçerli olacaktır.

MADDE 4 . VENİTRON ‘un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 4.1. Venitron, Müşteri’yle her türlü iletişim için öncelikle Müşteri’nin sözleşmede gösterdiği ikamet adresi ile e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin ve e-postanın geçerli bir adres olması konusunda sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin e-posta ve ikamet adresinin güncel olmaması yahut kullanılmaması durumunda oluşabilecek 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

4.2. Müşteri Venitron’ye verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı Müşteri sorumludur.

4.3. Venitron, Müşteri tarafından talep edilen ve  bu sözleşmenin ekinde sunulan içerisinde belirtilen özelliklerde bir sunucuyu hazırlayacak ve Müşteri’nin kullanımına sunacaktır. Müşteri’nin göndermiş olduğu sunucularda meydana gelebilecek donanım arızalarından Venitron sorumlu değildir, Venitron’den kiralanan sunucularda meydana gelebilecek fiziksel arızalarda Müşteri’nin bildirimi ile Venitron fiziksel arızayı makul bir süre içerisinde gidermekle veya muadili ile değiştirmek ile yükümlüdür ancak her halükarda sunucu/sunucularda meydana gelebilecek fiziksel veya yazılımsal bir arıza durumunda oluşabilecek veri/bilgi kayıplarından, arıza süresince Müşteri’nin olası ticari gelirlerinden ve benzeri hiç bir maddi veya manevi zararlardan Venitron sorumlu tutulamaz.

4.4. Venitron hizmet süresince sunucu üzerinde belirlenen kapasitede bağlantıyı problemsiz olarak sağlayacak, Müşteri’ye belirttiği bir internet adresinde düzenli raporlar ile kullanım istatistiklerini belirterek Müşteri’nin kullanımı hakkında bilgi verecektir.

4.5. Türk Telekom’a ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, Venitron sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini gerçekleştirecektir.

4.6. Türk Telekom’dan kaynaklanan arızalar ve Venitron’un kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Venitron sorumlu tutulamaz.

4.7. Venitron, mücbir sebep ve Müşteri’nin kusuru olduğu haller dışında Müşteri’nin kiralamış olduğu sunucuya ulaşımını mümkün kılacaktır. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge, veri ile sunucu üzerinde çalışacak yazılımların kurulması, ayarlanması, yazılım ile ilgili tüm işlemler ve oluşabilecek bütün yazılımsal sorunlar, yazılımların lisans maliyetleri Müşteri’nin sorumluluğundadır.

 4.8.  Venitron, Müşteri’nin talep ettiği hizmet/hizmetleri, belirlenen bedelin ödenmesinin ardından Müşteri’nin kullanımına açar ve Müşteriyi bilgilendirir.

4.9. Müşteri’nin kiraladığı sunucuda meydana gelecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi/veri kayıplarına karşın, bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri tamamı ile Müşteri’ye aittir. Bu bilgi kayıplarına karşın Venitron hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.10. Venitron, Müşteriye verilen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için gerekli servis hizmetlerini servisi bedeli karşılığında vermeyi taahhüt eder.

MADDE 5. SERVİS KULLANIM ŞARTLARI :

 5.1. Müşteri’nin kullandığı sunucu sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün Müşteri tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden Müşteri sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece Müşteri tarafından üstlenilecektir. Müşteri, Venitron’u her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder.

Venitron sunucudan yayınlanacak veri, e-posta, web sayfaları ve tüm elektronik bilgiler bakımından hukuka aykırı içerik bulunup bulunmadığını denetleme yetki ve sorumluluğuna sahip olmadığından Müşteri, yayınladığı tüm hukuka aykırı içerikten tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Buna rağmen herhangi bir sebeple Venitron aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, öncelikle dava ve şikayetler bakımından içerikle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait bulunduğunu savcılık makamları ve mahkemelere bildirecek olup,  bunun dışında Venitron’un uğrayacağı 3. Kişilere ait bulunan zararlarda dahil olmak üzere maddi ve manevi tüm zararı tazminle mükelleftir.

5.2. Venitron, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle Müşteri, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir.

5.3. Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanması kiraladığı sunucu ile pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara; başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 556 Sayılı Marka KHK’sı, 551 Sayılı Patent KHK’sı ve 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımlara ilişkin KHK hükümleri ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı ve Web Sitesine erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini, genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya Müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer vermeyeceğini, söz konusu web sitelerinin tanıtımı yapmayacağını, download izni verilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırılık halinde Venitron’un ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme, askıya alma ve silme hakkı yanında Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.

5.4. Müşteri kullanacağı sunucuda, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Müşteri, Venitron’un talep etmesi halinde kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve bu lisanslara ait faturaların birer kopyasını verecektir.  İşbu sözleşme geçerli olduğu sürece Venitron’a verilmesi gerekmektedir. Yüklenen yazılımlardan dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk maddi ve manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere münhasıran Müşteri’ye aittir. Lisans sahibi ile Müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan Müşteri sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple Venitron aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri, Venitron’un uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir.

5.5. Venitron tarafından muhafaza edilen sunucuya internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri gerekli tedbir ve önlemlerini almaz gereken özeni göstermez veya alınan tedbirlerin güvenli Email, FTP ve kontrol paneli şifresi belirlenmemesi gibi veya bunların kolay tahmin edilebilir şekilde belirlenmesi sonucu yetersiz kalmasında kendi sunucusu veya kiralanan sunucu ile beraber diğer Venitron bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. Venitron’un ve bu nedenlerle oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmaması ile beraber verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma, askıya alma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi tazminatsız ve bildirimsiz olarak derhal feshetme hakkı saklıdır.

5.6. Müşteri, iş bu sözleşme kapsamında olan sunucular üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yer sağlayıcılara yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da Venitron’a bildireceğini aksi halde Venitron’un uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. Bildirimin aslına uygun yapılmaması yahut geç yapılması sebebi ile 3.  Kişilerin uğrayacağı  zararlarda dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

5.7. Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. Müşteri, Venitron’un, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Müşteri, Venitron tarafından verilen hizmetlerin münhasıran Venitron’un mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm yazılım, program ve içeriğin, marka, patent, tasarım tescillerinden kaynaklanan tüm haklar ile her türlü know-how ve fikri ve sınai mülkiyet hakkının Venitron’a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.10. Servis kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde Venitron, bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan Müşteri’ye karşı Venitron’un alacağı tedbirlere karşı Müşteri hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

5.11. Müşteri tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai mükellefiyet Müşteri’ye ait olup, yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet Müşteriye aittir.

5.12. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını istisnasız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş sayılır.

MADDE 6. IP ADRESLERİ 

 Müşteri’ye tahsis edilen IP adresleri aşağıda belirtilmiştir:

………………………….

…………………………

MADDE 7. MÜŞTERİ’NİN SUNUCULAR ÜZERİNDEN 3.ŞAHISLAR, KURUM VE KURULUŞLARA YER SAĞLAYICI HİZMETİ VERMESİ HALİNDE ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 7.1. Müşteri, Venitron sistemleri üzerinden kendisine ait olan veya Venitron’dan kiraladığı sunucular üzerinden 3. şahıslara, kurum ve kuruluşlara “yer sağlayıcı hizmeti” vermesi halinde 5651 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikleri gereğince “YER SAĞLAYICI HİZMET BELGESİ”ne haiz olduğunu ve bu belgeyi Venitron’nun talebi üzerine gerektiğinde ibraz edeceğini taahhüt eder.

7.2. Müşteri, Venitron sistemleri üzerinden verdiği “Yer Sağlayıcı Hizmeti” faaliyetlerinde, iş bu sözleşmenin 5.6. maddesinde sayılan yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğini taahhüt eder.

7.3. Müşteri, vermiş olduğu hizmetler nedeni ile yasal mercilerden gelen talepleri karşılamakla yükümlüdür. Bu taleplerin Venitron’a yöneltilmesi halinde Venitron, sunucuları teslim ederek veya sistemlerinde bulunan bilgileri verileri, istenilen bilgiler ile sınırlı olmak üzere yetkili makamlara iletecektir. Bu husus kişisel bilgilerin ihlali ve ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. Yetkili mercilere teslim edilen sunucular nedeni ile doğan zarar ve ziyanlara karşı Venitron sorumlu tutulamaz.

7.4. Müşteri, Venitron sistemleri üzerinden vermiş olduğu hizmetler nedeni ile sorumluluğun tamamen kendinde olduğunu Venitron’un Müşteri’nin müşterisi’ne ya da Müşteri’den hizmet alan 3.kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını 3.şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bildirim ile yükümlüdür. Müşteri’nin, müşterisi’ne bu yönde bir bildirimde bulunmaması halinde dahi bu bildirim yapılmış sayılacaktır. Bildirim yapılmamasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan Müşteri tek başına sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.5. Müşteri, Venitron’a karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya Müşteri’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler Venitron tarafından durdurulabilir ve/veya işbu sözleşme Venitron tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda Müşteri uğradığı zararlarını Venitron’an talep edemez veya rücu edemez. Müşteri, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile Venitron’dan her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 8. ÜCRET VE ÖDEME

 8.1. Müşteri, işbu sözleşme gereği sunulan hizmet karşılığında aylık ………………bedeli,  ; işbu sözleşmenin imzasına müteakip en geç 7 işgünü içersinde nakden banka hesabına veya Venitron’un, iş bu sözleşmenin akdedilmesi sırasında ya da sonrasında sözleşme borcunu yerine getirmek amacı ile vermiş olduğu paypal veya kredi kartı bilgi ve verileri ile ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Venitron ödeme sonucu hizmet aktivasyonunu yapar ve ödeme sonrasında faturayı düzenleyecek ve Müşteri adresine postalayacaktır. T.C. kanunları çerçevesinde gerekli ise Ö.İ.V. veya K.D.V bedeli ve diğer oluşabilecek tüm vergiler faturaya ayrıca ilave edilebilecektir. Ödeme gününün resmi tatil olması durumunda Müşteri ödemesini tatil öncesi yapacaktır.

8.2. Venitron önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

8.4. Müşteri hizmet ücretini 7 gün içerisinde peşin olarak havale yoluyla paypal ya da kredi kartı ile veya Venitron‘a elden ödemekle yükümlüdür.

  1. Kredi kartı veya paypal ödemelerinde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile Venitron’un internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedelleri, belirttiği kredi kartından veya paypal hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.
  2. Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından tahsilini Venitron’un ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmezsizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde veya paypal hesabında olabilecek değişiklikleri Venitron’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından veya paypal aracılığı ile tahsilat yapılamaması ya da kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla veya paypal hesabı ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının, paypal hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu derhal Venitron’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, Venitron’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Müşterinin verdiği kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun Venitron tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması/çıkarılması halinde, Müşteri Venitron’un uğradığı – uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle Venitron’un 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde Venitron’un bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

  1. Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda Venitron’a ait Banka hesabına, en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu Venitron hizmet aktivasyonunu yapar ve Müşteri’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri’ye aittir.
  • Ödemenin gecikmesi durumunda Venitron kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Son ödeme tarihi itibari ile ödeme yapılmadığı takdirde 7 gün içerisinde Venitron Müşteri’ye sunduğu hizmeti durdurur ve buna takiben 5 gün sonra Müşteri’ye ait olan verileri siler ve sistemi kapatır.
  • Venitron, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma, askıya alma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal feshetme hakkını saklı tutar.

MADDE 9. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ 

9.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Venitron kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme ücreti talep edebilir. Müşteri bu gecikme ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

9.2. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için Venitron‘un dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Venitron‘un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10. TARAFLARIN HUKUKİ İLİŞKİSİ

Müşteri işbu sözleşme ile Venitron’un temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.

MADDE 11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 11.1. Venitron, Müşteri’ye 5 (beş) iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin sonlandırabilir. Bu durumda, Venitron tarafından işbu sözleşmenin feshi tarihine kadar yapılan tüm hizmetlerin bedeli Müşteri tarafından ödenir, ancak Müşteri tarafından önceden ödenip de henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir.

11.2. Müşteri’nin bu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde Venitron, Müşteri’ye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda önceden ödenen ücretler iade edilmez.

11.3. Müşteri’nin ödemeleri gerçekleştirmemesi halinde Venitron sözleşmeyi derhal ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretler iade edilmez.

11.4. Müşteri, sözleşmeyi 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirim yaparak sonlandırabilir. Bu durumda Venitron kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz. Herhangi bir bildirim olmaması halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar.

MADDE 12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 13. MÜCBİR SEBEP

 13.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,  yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

13.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.  Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz)  gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

MADDE 14. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Venitron’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

MADDE 15. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Venitron adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

MADDE 16. GİZLİLİK

Müşteri, işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Venitron’a ait ve Venitron tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, Venitron’un yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı, aksi takdirde Venitron’un bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin çalışanları, ortakları, Müşteri’leri tarafından her türlü bilginin ifşa edilmesi halinde doğacak maddi ve manevi zararlardan da Müşteri sorumludur.

MADDE 17. TEBLİGATLAR

Tarafların işbu Sözleşmede belirtilen adresleri kanuni tebligat adresleri olup, söz konusu adreslerin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve iadeli – taahhütlü şekilde bildirilmemesi halinde,  Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır.

MADDE 18. VERGİLER VE HARÇLAR

İşbu Sözleşmede tanımlanan işlerin yapılması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti  kanunlarınca öngörülen damga vergisi dahil tüm vergiler, resimler, harçlar ve lisanslara ait ödemeler Müşteri tarafından karşılanacaktır.

MADDE 19. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 19 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. Venitron gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.