You are here:

Müşteri Sözleşmesi

Bu sayfada yer alan sözleşme  Venitron hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

Bu siteden ve bu sitede bulunan hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “Müşteri” terimi bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra  Venitron tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.

Venitron, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda,  Venitron ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi  Venitron ‘nun mükellefiyeti değildir.

1- Taraflar

1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Venitron Bilişim( “ Venitron” olarak anılacaktır ) ile Yeni Müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum ( “Müşteri” olarak anılacaktır ) arasında www.venitron.com adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin ( “Site” olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde,  Venitron’nin yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde,  Venitron, işbu sözleşmeyi haklı sebeple ve tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük doğmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Müşteri,  Venitron’nin, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.3. İşbu Sözleşme metninde  Venitron ve Müşteri tek başına “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.4.  Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2-  Konusu

2.1. İş bu sözleşme Müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında  Venitron‘a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2. Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması sebebiyle meydana gelecek zarardan dolayı Müşteri sorumludur.

3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Venitron, Müşteri’nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Venitron, Müşteri’nin siparişini aldıktan sonra siparişi kısmen veya tamamen kabul ettiğine dair siparişin kabulüne ilişkin e-mail yada sms mesajı gönderecektir.   Venitron ilgili hizmet karşılığı ücretin tahsil edilmesi kaydıyla söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2. Müşteri’nin  Venitron’un sunduğu aylık, yıllık ya da taraflarca karşılıklı olarak belirlenecek süre için tercih edeceği ödeme planına istinaden  Venitron, Müşteri’ye hizmet karşılığı olan KDV dahil toplam bedeli siparişin onaylanmasından sonra bildirecektir. Müşteri,  Venitron tarafından bildirilecek KDV dahil toplam bedeli peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.  Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe,  Venitron’un hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.3. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra  Venitron, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin sunucu bilgisi, kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini Müşteri’ye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu Müşteri’nin sorumluluğunda olup, şifrelerin yeterli güvenlik seviyesinde belirlenmemesi veya kolay tahmin edilebilir nitelikte belirlenmesi, bu şifrelerin başkasının eline geçmesi, yetkisiz kişilerce kullanımı v.b. durumlarda doğabilecek zarar ve ziyandan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır. Bu kapsamda Müşteri’nin, Venitron’a karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

3.4. Müşteri aldığı hizmet dahilinde  Venitron tarafından 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği  Venitron’un sorumlu olduğu tüm konular ile ilgili verilecek talimat ve uyarılarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri,  hesabından faydalanırken Venitron tarafından web sitesinde yayınlanan ya da kendisine gönderilen her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri,  Venitron tarafından verilen hizmetlerin münhasıran  Venitron’un mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm yazılım, program ve içeriğin fikri ve sınai mülkiyet hakkının  Venitron’a ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın;  bu hizmetlerin aynısını veya benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.

3.5. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, kusuru ile ortaya çıkan zararlar ile mevcut zararların büyümesi gibi durumlarda Venitron’un uğradığı sair her türlü zararı aynen nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.6. Müşteri sunucu, , alan adı veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve email hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek hukuki ve cezai yaptırımlardan dolayı  Venitron‘a herhangi bir kusur atfedilemez.  Venitron 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği sayfaları göndermeden önce içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmadığından sayfaları gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.

3.8. Venitron, sağladığı hizmet içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri münhasıran Müşteri’ye aittir.  Venitron Müşteri’nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen  Venitron hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan  Venitron sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşteri’nin sorumluluğundadır.

 

 • Venitron, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı (domain) tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain’in sahibi Müşteri’ Venitron bu konuda Müşteri’nin talepleri doğrultusunda domain üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır.

 

 • Venitron, Müşteri’ye kullandırdığı kontrol paneli, sunucu yazılımları gibi başka firmalardan alınan yazılım ve hizmetlerin kullanımı esnasında oluşacak veri kayıpları ve zararlardan sorumlu olmaz. Müşteri bu yazılımları sorumluluğu kendinde olmak üzere kullanır.

 

 • Müşteri kendi verilerini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Venitron Müşteri’nin yedekleme yükümlülüğünü ihmal etmesi ya da ihlal etmesi halinde ortaya çıkacak zararlardan sorumlu değildir. Yedekleme hizmeti alınmamış hiç bir sunucu için, ücretsiz olarak veri kurtarma ve yedek işlemi  Venitron tarafından gerçekleştirilmemektedir. Yedekleme hizmetinde ise, Müşteri’ye aldığı hizmet ile birlikte teslim edilmiş bir FTP yedek alanı tahsis edilmektedir.

4- Müşteri’nin Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Sorumlulukları

4.1. Müşteri sunucu, alan adı veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara yer vermeyeceğini; başta yürürlükte olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümleri olmak üzere ilgili veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan ilgili mevzuat gereği üstüne düşen yükümlülükleri tam ve eksiksiz yerine getireceğini, Müşteri’nin, kanun ve nizamlarda belirtilen yükümlülükleri ile işbu sözleşme kapsamında edim ve taahhütlerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde veya suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunun fark edilmesi halinde,  Venitron’a karşı üçüncü şahıslar tarafından yöneltilecek tüm taleplerden münhasıran ve sınırsız olarak sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu nedenlerle  Venitron’un hangi nam ve ad altında olursa olsun 3.kişi ya da kurumlar ile resmi kurum ve kuruluşlara tazminat, Adli veya İdari Para Cezası vb ödemesi veya ödemek zorunda bırakılması durumunda ise,  Venitron tarafından ödenen veya ödenecek olan bu bedelleri aynen Venitron’a ve/veya bildireceği 3. kişi ya da resmi kurum ve kuruluşlara ödemeyi ve Venitron’un bu sebeple uğradığı sair her türlü zararı başkaca ihtara ve hükme gerek kalmaksızın aynen, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Müşteri ayrıca erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Web Sitesinde, işbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer verilemez, söz konusu web sitelerinin tanıtımı yapılamaz, download izni verilemez. Web Sitesinde “.exe” uzantılı dosya kullanımı yasaktır.

4.3. İşbu maddeye aykırılık halinde  Venitron’un ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme ve silme hakkı yanında Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.

5-  Süre

5.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından  Venitron‘a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

5.2. Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

5.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (  Venitron ücret konusunda meydana gelen değişiklikleri yeni sözleşme dönemine yansıtma hakkını saklı tutar.)

5.4. Sözleşme süresi içerisinde ya da sözleşme süresi sona ermiş olup yeni dönem içerisinde hizmet karşılığı ödeme yapılmaması halinde,  Venitron Müşteri’ye ödeme yapılması hususunda 2 iş günü süre verebilir. Bu süreyi takip eden 2 iş günü içerisinde ise Müşteri tarafından halen ödeme yapılmadığı hallerde  Venitron’un hizmetini durdurduğu güne kadarki hizmet bedeli alacaklarının vade farkı ile birlikte tahsili için yasal yolları saklı olup, sağlanılan hizmet iptal edilip ve içerisindeki tüm veriler silinerek, yeni Müşteriler için tekrar satışa çıkarılacaktır.

6-  Ücret

6.1. İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Sipariş kabulü ile belirtilen ücreti ve KDV dahil toplam hizmet bedelini içeren fatura düzenlenecektir. Müşteri, fatura içeriği ve miktarına itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben hizmet aktivasyonu gerçekleşecektir.

6.2.  Venitron önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

6.4. Müşteri hizmet ücretini sipariş tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar havale yoluyla, sipariş işlemi sırasında kredi kartı aracılığı ile veya  Venitron‘a elden ödemekle yükümlüdür.

 

 • Kredi kartı aracılığı ile ödemelerde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile site üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedelleri, belirttiği kredi kartı/paypal hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.

 

 • Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından tahsilini Venitron’un ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Müşteri, kredi kartı ve paypal bilgilerinde ve geçerlilik süresinde olabilecek değişiklikleri Venitron’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından ve/veya paypal hesabından tahsilat yapılamaması ya da bunlara ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla veya paypal ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının/paypal hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu DERHAL  Venitron’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise,  Venitron’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

 • Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda Venitron’a ait Banka hesabına, en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu  Venitron hizmet aktivasyonunu yapar ve Müşteri’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri’ye aittir.
 • Ödemenin gecikmesi durumunda Venitron kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
 • Venitron, Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı müteakiben hizmet aktivasyonunu gerçekleştirecektir.  Hizmet süresinin uzatılması için, uzama dönemine ilişkin ücretin, hizmet süresinin bitiminden önce ödenmesi zorunlu olup,   Venitron’un ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri tarafından hizmet süresini uzatmaya yönelik söz konusu ödemenin yapılmaması halinde, işbu sözleşme hizmet süresinin sona ermesi üzerine, kendiliğinden sona erecektir.
 • Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı, SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde (colocation, dedicated, vps sanal sunucular) işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.
 • Venitron ‘un uyguladığı üyeliğe ilişkin kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya forumlar üzerinde belirtilmedikçe Müşteriyi kapsamamakta olup, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlere dahil değildir.  Müşterinin, üyelik kampanyasından faydalanmak istemesi halinde, bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmaz, eğer ödeme yapıldı ise, bu ödeme halin icabına göre mevcut hizmet için sayılır ya da iade edilir.

7- Hizmetin Geçici Olarak veya Tamamen Durdurulması

7.1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı veya paypal ile ödeme talimatı olan Müşteri’lerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı  Venitron, Müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını saklı tutar.

7.2. Ödemenin yapılmaması durumunda Müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

7.3. Sunucu üzerinde Müşteriye ait içerik ve dosyaların güvenliği Müşteri’ye aittir. Dosyalara gereksiz yetki verilmesi ( chmod 777 ) gibi durumlardan kaynaklanabilecek ya da yazılımınız ile ilgili kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde şirketimiz sorumlu değildir.  Venitron Müşterinin sitesindeki programlama, tasarım v.b. hataları düzeltmekle yükümlü değildir.

7.4. Müşteri kullandığı hizmetleri hack, crack, reverse engineering, mp3, mp4, video, v.b. içerik sunmak ve dağıtmak, telif haklarını ihlal edici içerik bulundurmak veya bu maddede bahsedilen tipte içerik sağlayan sitelere yönlendirmek, bilgilendirmek için kullanamaz

7.5. Müşteri kendisine sağlanan e-mail hesaplarını toplu mail, spam, kimliksiz mail gönderimi için kullanamaz.

7.6. Paylaşımlı hizmetleri kullanan Müşteri, sistem kaynaklarını aşırı kullanan dosyalar, yazılımlar bulunduramaz, çalıştıramaz. Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %10 ‘dur.  %10 ‘u geçen kullanıcı hesapları, ilk uyarının ardından askıya alınır.

7.7.  Venitron herhangi bir Müşteri’ye ait site ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve/veya T.C. Mahkemeleri veya Cumhuriyet Savcıları tarafından verilecek kapatma kararını Müşteriye sormadan uygular. Müşteri,  Venitron’un resmi mercilerden gelen kapatma kararına istinaden Müşteri’ye ait siteyi kapatmasından doğacak zararlardan sorumlu olmadığını, hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.8. Müşteri,  Venitron sunucularında yetkisi olmayan bölümlere erişmeye çalışamaz.

7.9. Kısa süre içerisinde 2 defa ağını(network) ve diğer Müşterilerini etkileyecek şekilde ddos atak v.b. saldırı alan sunucular derhal kapatılır, aynı şekilde kullanım adına yeniden açılabilmesi mümkün değildir. İlk saldırı neticesinde Müşteri bilgilendirilir ve Müşteri saldırıya uğrayan site/program/oyun v.b. içeriğin erişimini kesmekle yükümlüdür.

8-  Fesih

8.1.  Venitron kullanıcı hesaplarının alenen ilgili mevzuatta yer alan hükümleri ihlal ettiğini ve bir veya birkaç suç unsurunun varlığını fark etmesi veya Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi başka bir sebeplerin olduğu veya  Venitron‘un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı hallerde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal için fesih edebilir.  Venitron hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteriye haber vermeden silmek hakkını saklı tutar. Bundan dolayı, Müşteri Venitron’a hiçbir sorumluluk yükleyemez.

8.2. Müşteri işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak başta ödeme yükümlülüğünü olmak üzere sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da üye kaydı esnasında beyan ettiği veya daha sonradan güncellediği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde,  Venitron hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

8.3. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.4. Müşteri haklı bir gerekçe ile işbu sözleşmeyi süresinin bitimine 30 gün kala önce yazılı olarak ihtar etmek şartı fesih etme hakkına sahiptir.

8.5. Sözleşmenin sona erme süresinden önce ihbar süresine uymadan ve haklı bir gerekçe bildirilmeden Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9-  İletişim ve Bilgi Adresleri

9.1. Müşteri,  Venitron sistemi üzerindeki adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgilerini doğru olarak girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.

9.2. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.3. Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi halinde,  Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır.

9.4.  Venitron sözleşme süresi içinde Müşteri‘ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir.

Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10-  Ücret İade Koşulları

10.1. Kiralık sunucu ve paylaşımlı sunucu hizmetleri için ücret iadesi bulunmamaktadır. Sipariş ancak mücbir sebep ve/veya Müşteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde  Venitron’un kusurundan dolayı hazırlanmamışsa ücret iadesi yapılabilmektedir. Sunucu barındırma hizmeti için Müşteri, aldığı hizmetlerle ilgili olarak Venitron ana sayfasında belirtilen geri ödeme süresi dolmadan önce hizmetleri kullanmaktan vazgeçip ücret iadesi isteyebilir.

10.2.  Venitron ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasından sonraki 7 iş günü içinde yapar. Müşteri’nin kredi kartı ile yaptığı ödeme banka sistemi, paypal ile yapılan ödeme paypal sistemi üzerinden iade edilir. İade işlemi sırasında banka sisteminden kaynaklanan kesintilerden ve kur farklarından  Venitron sorumlu tutulamaz.

10.3.  Venitron eğer Müşteriye iadeye konu hizmet için fatura kesti ve ulaştırdıysa ücret iadesi esnasında bu fatura için aynı bedelle iade faturası kesilmesini isteyebilir. Müşteri iade faturası kesmezse veya  Venitron‘a ulaştırmazsa ödeme yapılmaz.

11-  Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

11.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda  Venitron kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler.

11.2. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için  Venitron‘un dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

11.3. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde  Venitron‘nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13- Gizlilik Kuralları

13.1.  Venitron hizmetlerini kullanan Müşteri’lerinin bütün isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini saklamayı ve 2. maddede zikredilen koşullar dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.

13.2. Venitron , Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.

13.3. Venitronkredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL ( Güvenli Bağlantı ) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.

13.4. Venitron ,Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşterinin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi durumunda bu adres referans listesinden çıkarılır.

13.5. Venitronsitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde  SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.

13.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği,  Venitron’ye ait ve  Venitrontarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi,  Venitron’nin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde  Venitron’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

14- Mücbir Sebepler:

 14.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,  yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

14.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.  Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz)  gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

15- Delil Sözleşmesi

Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda  Venitron’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

16-  Devir Ve Temlik Yasağı

Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri,  Venitron adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

17- Son Hüküm

İş bu sözleşme bununla birlikte 17 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma siparişin internet ortamında Venitron‘a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir).  Venitron gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.