You are here:

Web Hosting Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR

  • Servis Sağlayıcı : Venitron Bilişim kısaca “Venitron” olarak anılacaktır. Web sitesi üzerinde kayıt olan tüzel yada bireysel kullanıcılar kısaca “ Müşteri” olarak belirtilmiştir.

Müşteri, işbu sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Venitron’un yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 3 ( üç)  gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde,  Venitron, işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.  Venitron’nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri Venitron’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile Müşteri,  Venitron’nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2. KONUBu sözleşme, servis sağlayıcı  Venitron ile Müşteri arasında hosting hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3. VERİLECEK HİZMETLER :

Müşterinin www.venitron.com üzerinden satın almış olduğu hosting hizmetlerinin tamamıdır.

4. HİZMET BEDELİ 

4.1. Müşteri, işbu sözleşme gereği sunulan hizmet karşılığında ………….+KDV bedeli,  ; işbu sözleşmenin imzasına müteakip en geç 7 işgünü içersinde nakden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   Venitron ödeme sonucu hizmet aktivasyonunu yapar ve Müşteri’ye faturayı düzenler.

 4.2.  Venitron önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

4.4. Müşteri hizmet ücretini  Venitron tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla, paypal ya da kredi kartı ile veya  Venitron‘a elden ödemekle yükümlüdür.

Kredi kartı veya paypal ödemelerinde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile Venitron ’un internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedellerinin, belirttiği kredi kartından veya paypal hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.

Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından tahsilini ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde veya paypal hesabında olabilecek değişiklikleri Venitron’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından veya paypal aracılığı ile tahsilat yapılamaması ya da kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla veya paypal hesabı ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının, paypal hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu hemen Venitron’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri’nin verdiği kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun  Venitron tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması – çıkarılması halinde, Müşteri  Venitron’un uğradığı – uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle  Venitron’un 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde  Venitron’nun bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise, Venitron’nun işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda Venitron’a ait Banka hesabına, Müşteri tarafından siparişi takiben en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu  Venitron hizmet aktivasyonunu yapar ve akabinde Müşteri’ye faturayı düzenler. Müşteri servisin uzatılmasını talep ettiği durumlarda, hizmet süresi bitiminden önce  Venitron’nin haber verme zorunluluğu olmaksızın ödemeyi yaptığı takdirde,  Venitron kesintisiz servis sağlar.  Aksi takdirde  Venitron sunduğu hizmeti pasifize eder. Müşteri,  Venitron’nun hizmet süresinin bitiş tarihi ile ilgili herhangi bir uyarı, ihtar, ihbar vb. şekilde bildirimde bulunma zorunluluğu olmadığını, hizmet sürelerinin bitiş tarihlerinin Müşteri tarafından takip edilmesi gerektiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri’ye aittir.

Ödemenin gecikmesi durumunda Venitron kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. Son ödeme tarihi itibari ile ödeme yapılmadığı yahut ödemeye ilişkin dekontun  Venitron’a ulaşmış olduğuna dair teyit alınmamış olduğu takdirde 7 gün içerisinde  Venitron Müşteri’ye sunduğu hizmeti durdurur ve bunu takiben 5 gün sonra Müşteri’ye ait olan verileri siler ve sistemi kapatır. Müşteri’nin ödeme yapmaması veya yapılan ödemeye ilişkin bildirimin  Venitron’a yapılmamış olması sebebi ile hizmetin sonlandırılması halinde Müşteri hizmetin sonlandırılması yahut verilerin silinmiş olmasından kaynaklanan zararlara kendisinin katlanacağını bilmektedir. Müşteri, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile  Venitron’dan her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Venitron, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar.

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Venitron kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Venitron‘nun dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri iş bu sözleşme hükmü uyarınca ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.  Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde  Venitron‘nun teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme taraflarca imza tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup;  1 yıl süre ile geçerlidir.  Bir yılın sonunda taraflardan biri sözleşmeyi feshetmediği sürece, sözleşme hizmet bedeli tutarları hariç olmak üzere aynı şart ve koşullarda devam edecektir.

6.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Taraflar her türlü iletişim için öncelikle işbu sözleşmede gösterdikleri ikamet adresi ile e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusunda sorumluluk ilgili tarafa aittir. Tebligat adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde yeni adres yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli ve usulüne uygun olarak kabul edilir.

6.2. Taraflar işbu sözleşmede yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ederler. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı ilgili taraf, karşı tarafın bundan dolayı meydana gelecek zarar ve masraflarını tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.3. Müşterinin talep ettiği hizmetler,  Venitron tarafından hazırlanarak kurulumu yapılacaktır. Müşteri,  Venitron’nun işini kolaylaştırmak amacı ile kendisinden, istenilen her türlü bilgiyi  Venitron’a sağlayacağına ve bu kapsamda  Venitron’dan gelen tüm talimatlara uyum göstereceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.4.  Venitron, Müşterinin talep ettiği hizmet/hizmetleri, belirlenen bedelin ödenmesinin ardından Müşteri’nin kullanımına açar ve Müşteri’yi bilgilendirir.

6.5. Müşteri, belirlenen hizmetin kullanım ve KDV bedelini ödemeyi ve ücreti her kullanım dönemi başında peşin olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.6.  Venitron, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri Müşteri’ye yazılı olarak bildirecektir. Tarafların  Venitron tarafından bildirilen yeni hizmet bedelinde ilişkin yazılı mutabakat sağlaması halinde sözleşme yenilenmiş şartlar ve ücret tarifesi üzerinden devam edecektir.

6.7. Taraflar arasında belirlenen ödemelerin aksaması halinde  Venitron’nun Müşteri’nin hizmetlerini süresiz olarak askıya alma hakkı saklıdır.

6.8. Müşteri’nin herhangi bir şekilde temerrüde düşmesi halinde, süresi içinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar T.C. Merkez bankası avans faiz oranları esas alınarak hesap yapılacaktır.

6.9.  Venitron, Müşteri’ye verilen hizmetlerin sürekliliği için teknik imkanlar dahilinde gerekli servisi vermeyi taahhüt eder.

7.SERVİS KULLANIM ŞARTLARI

7.1. Müşteri’nin kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün,  Müşteri tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. Müşteri Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten Müşteri sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece Müşteri tarafından üstlenilecektir. Müşteri,  Venitron’u her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple  Venitron aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri,  Venitron’nun uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir.

7.2.  Venitron, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle Müşteri, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteri’ye aittir.

7.3.  Venitron sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk Müşteri’ye aittir.

7.4. Müşteri kullanacağı sunucuda, lisanssız yazılım kullanamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece  Venitron’a verilmesi gerekmektedir. Müşteri ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde  Venitron’a ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder.  Lisans sahibi ile Müşteri arasında doğacak tüm ihtilaflardan Müşteri sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple  Venitron aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri,  Venitron’nun uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir. Alan adı başına eposta gönderimi bir gün içinde en fazla 250  adet olabilir.

7.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. Müşteri’nin  Venitron’dan hizmet satın alması, Müşteri’ye  Venitron’nun Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup,  Müşteri’nin  Venitron’nun açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını Müşteri peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.6. Müşteri, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.

7.7. Servis kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde  Venitron’nun,  bilgi silme,  yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan Müşteri, Venitron’nun alacağı tedbirlere karşı Müşteri hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

7.8. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7.9.  Venitron tarafından muhafaza edilen sunucuya ve/veya hosting hizmetine internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri gerekli tedbir ve önlemlerini alması gereken özeni göstermez veya alınan tedbirlerin güvenli Email, FTP ve kontrol paneli şifresi belirlenmemesi gibi veya bunların kolay tahmin edilebilir şekilde belirlenmesi sonucu yetersiz kalmasında kendi sunucusu veya kiralanan sunucu ile beraber diğer  Venitron bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur.  Venitron bu nedenlerle oluşan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmaması ile beraber, verdiği hizmeti kısıtlama, askıya alma, tamamen durdurma ve gerekli çözüm sağlanamadığı takdirde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

7.10. Müşteri, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 2 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da  Venitron’a bildireceğini aksi halde  Venitron’nun uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. Müşteri, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile  Venitron’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talep edilmesi halinde Müşteri’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.11. Müşteri bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12.  Venitron tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı Müşteri gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden dolayı verebileceği tüm    zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer Venitron Müşteri’lerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve  Venitron’nun bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 7.13. Venitron tarafından kampanya kapsamında yada normal olarak satışı yapılan ve limitsiz olarak adlandırılan hesaplarda , sunucuların kapasiteleri göz önüne alınarak adil kullanım kotası uygulanacaktır.

Hangi paket olursa olsun bir paylaşımlı hosting paketinde barındırılacak alan adı sayısı en fazla 200 adet olabilir.

7.14. Müşteri, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının  Venitron tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur.  Venitron dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

8.MÜŞTERİ’NİN SUNUCULAR ÜZERİNDEN 3.ŞAHISLAR, KURUM VE KURULUŞLARA YER SAĞLAYICI HİZMETİ VERMESİ HALİNDE ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Müşteri,  Venitron sistemleri üzerinden kendisine ait olan veya  Venitron’dan kiraladığı sunucular üzerinden 3. şahıslara, kurum ve kuruluşlara “yersağlayıcı hizmeti” vermesi halinde 5651 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikleri gereğince “YER SAĞLAYICI HİZMET BELGESİ”ne haiz olduğunu ve bu belgeyi  Venitron’nun talebi üzerine gerektiğinde ibraz edeceğini taahhüt eder.

8.2. Müşteri,  Venitron sistemleri üzerinden verdiği “Yer Sağlayıcı Hizmeti” faaliyetlerinde, iş bu sözleşmenin 7.10. maddesinde sayılan yükümlülükleri eksiksiz yerine getireceğini taahhüt eder.

8.3. Müşteri, vermiş olduğu hizmetler nedeni ile yasal mercilerlerden gelen talepleri karşılamakla yükümlüdür. Bu taleplerin  Venitron’a yöneltilmesi halinde  Venitron, talep halinde sunucuları teslim ederek veya sistemlerinde bulunan bilgileri verileri, istenilen bilgiler ile sınırlı olmak üzere yetkili makamlara iletecektir. Bu husus kişisel bilgilerin ihlali ve ticari sırların ifşası olarak nitelendirilemez. Yetkili mercilere teslim edilen sunucular nedeni ile doğan zarar ve ziyanlara karşı  Venitron sorumlu tutulamaz.

8.4. Müşteri,  Venitron sistemleri üzerinden vermiş olduğu hizmetler nedeni ile sorumluluğun tamamen kendinde olduğunu  Venitron’nun Müşteri’nin Müşteri’sine ya da Müşteri’den hizmet alan 3.kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını 3.şahıslar ile yapacağı sözleşmelerde bildirim ile yükümlüdür.

8.5. Müşteri,  Venitron’a karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya Müşteri’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler  Venitron tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme  Venitron tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda Müşteri uğradığı zararlarını  Venitron’dan talep edemez veya rücu edemez.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

 9.1.  Venitron, Müşteriye 5 (beş) iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin  Venitron’a önceden gerçekleştirdiği ancak henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir.

9.2. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

9.3. Müşteri’lerin ödemeleri gerçekleştirmemesi halinde  Venitron sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin önceden ödediği ücretler iade edilmez.

9.4. Taraflar, sözleşme süresi içerisinde sözleşme süresinden evvel 15 (Onbeş) gün önceden yazılı bildirim yaparak işbu sözleşmeyi sonlandırabilirler. Bu durumda  Venitron kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz. Taraflar sözleşmenin sona erme tarihine kadar doğmuş alacak hakları dışında birbirlerinden her ne ad ve şart altında olursa olsun başkaca bir ücret vs tazminat talep edemez.

10. GİZLİLİK HÜKMÜ

10.1. Taraflar,  bu sözleşmeye konu olan hizmetlerin sağlanabilmesi için karşı taraftan kendisine verilen her türlü bilgi,  doküman ve materyali sadece bu sözleşmeye konu olan hizmet için kullanacaklarını; üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını, sözleşme süresince ve sonrasında gizlilik hükmüne uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksi takdirde tarafların bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, sözleşmeyi ihlal eden taraf ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Bilgi gizliliğinin ihlali durumunda sözleşmeyi ihlal eden taraf, zarar gören tarafa bu sebeple oluşan tüm zararı ödeyecektir.

10.3. Taraflar, işbu sözleşme her ne şekilde sona ererse ersin, sona erme tarihinden itibaren ilgili Gizlilik hükümlerini hiçbir şekilde ihlal etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.4. Yukarıda sayılan bilgilerin daha önceden kamuya ifşa edilmiş olanları ile resmi kurumlarca talep edilen bilgiler iş bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,  yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. 11.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz)  gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda  Venitron’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

13. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri,  Venitron adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

15. SON HÜKÜM

İş bu sözleşme bununla birlikte 15 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.  Venitron gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.