You are here:

Domain Sözleşmesi

 

1. TARAFLAR

Alan adı kullanımı ve esaslarını içeren işbu alan adı hizmet sözleşmesi Venitron Bilişim (Bundan sonra “Venitron” olarak anılacaktır.)Venitron’ dan ürün ve hizmet satın almak sureti ile  Venitron üzerinde bir hesap açtıran ve Müşteri olarak hizmet (Bundan sonra “Müşteri” olarak alınacaktır) alan 3. kişiler arasında kabul edilmiştir.

Müşteri, işbu sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Venitron’un yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik Müşteri tarafından 3 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde,  Venitron, işbu sözleşmeyi haklı sebeple, ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Venitron’un bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri  Venitron’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile, Müşteri, Venitron’un, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.SÖZLEŞME KONUSU

Alan Adı Sözleşmesi, Müşteri’nin  Venitron üzerinden sağladığı veya sağlayacağı alan adı tahsisi ve kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin esas, usul ve şartları ortaya koyar. İşbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalanmasını/kabulünü veya onayını takiben de Müşteri bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne veya onayına katılmak suretiyle, sözleşmeyi okuyup anladığını, sözleşme hükümlerini gayri kabili rücu kabul ettiğini, sözleşme hükümlerinde yer bulmuş tüm kayıt ve şartlara uygun davranarak bağlı kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin işbu hükümleri ihlal etmesi durumunda  Venitron Müşteri hesaplarına el koyabilir, Müşteri servislerini sınırsız veya süreli olarak duraklatabilir. Taraflar arasında ürün ve hizmetler nedeniyle çıkabilecek bütün ihtilaflar işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek çözüme kavuşturulacaktır.

3.TARAF TEMSİLCİLERİ

Müşteri ve  Venitron, Müşteri’ye tahsis edilen alan adı bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegane kişinin Müşteri olduğunu kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. Müşteri adına, Müşteri ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-mail şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Venitron Müşteri Temsilcisini, çalışanlarını, call center görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini kısaca  Venitron çalışanlarını veyahut  Venitron’un doğrudan veyahut dolaylı yoldan Müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, Müşteri veyahut Müşterinin yasal temsilcisi olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut Müşteri’nin 1. Dereceden hısımı olduğuna ikna edebilecek bir kişinin yaptığı işlemlerle ve  Venitron üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin Müşteri menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedir. Müşteri’nin şifrelerinin Müşteri’nin rızası hilafına ele geçirilmesi halinde bu şifrelerin kullanımından kaynaklanan 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek maddi ve manevi tüm zararlardan Müşteri sorumludur.

4.ÜCRETLENDİRME

4.1. İş bu sözleşmede belirtilen ürün ve hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve Müşteri’ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. Türk lirası cinsinden gerçekleşmeyen satış işlemleri için ise ücret, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

4.2.  Venitron önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Müşteri hizmet ücretini  Venitron tarafından bildirilen vadede veya peşin olarak havale yoluyla veya paypal ya da kredi kartı ile veya  Venitron ‘a elden ödemekle yükümlüdür.

 • Kredi kartı veya paypal ödemelerinde Müşteri işbu sözleşmenin imzalanması ile Venitron’un internet sitesi üzerinden talep ettiği ve bu site üzerinden satın aldığı tüm hizmetler için tahakkuk ettirilecek aylık hizmet faturaları ve ara ödeme bedellerinin, belirttiği kredi kartından veya paypal hesabından tahsil edileceğine peşinen muvafakat eder.
 • Müşteri, döviz üzerinden satışı yapılan hizmetlerin kura bağlı fiyat artışını ve bu fiyatın, ödeme gününe ait dövizin TCMB’nin belirlediği efektif satış kuru olan Türk Lira karşılığı olan tutarın kredi kartından tahsilini Venitron’un ayrı bir ihbar ve ihtarı gerekmeksizin peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Müşteri, kredi kartı bilgilerinde ve geçerlilik süresinde veya paypal hesabında olabilecek değişiklikleri Venitron’a yazılı olarak bildirmemesi, kredi kartından veya paypal aracılığı ile tahsilat yapılamaması ya da kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her tür hukuki, cezai ve mali sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu kredi kartıyla veya paypal hesabı ile düzenli ödeme talimatını, en erken ilk tahakkuk edilecek faturanın ödendiği tarihe kadar iptal etmeyeceğini, ilgili kredi kartının, paypal hesabının ya da ödeme talimatının iptal edilmesi halinde ise iptal durumunu derhal Venitron’a bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri’nin verdiği kredi kartı veya paypal hesabına ait bilgilerin yanlış, sahte, gerçeğe aykırı, hatalı olduğunun  Venitron tarafından, 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık makamları ve mahkeme kanalı ile ortaya çıkması – çıkarılması halinde, Müşteri Venitron’un uğradığı – uğraması muhtemel her türlü zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte tazmin etmekle yükümlüdür. Yine aynı sebeplerle Venitron’un 3. Kişilere karşı bir tazmin yükümlülüğünün doğması halinde  Venitron’un bu zararı Müşteri’ye rücu edeceği Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Bu durumda taraflarca beraber farklı bir ödeme şekli belirlenecektir. Müşteri, iptal durumunu bildirmez ise,  Venitron’un işbu sözleşme konusu hizmetleri durdurması, askıya alması ve/veya işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakları ile birlikte hizmet bedeli alacağı için yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

 • Sipariş verilmesini takiben Müşteri tarafından yapılacak ödemenin tamamlanması üzerine Venitron tarafından fatura kesilecek ve hizmet aktivasyonu gerçekleştirilecektir. Banka Havalesi/EFT ve paypal metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri’ye aittir.
 • Ödemenin gecikmesi durumunda Venitron kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
 • Venitron, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma hakkı yanında ayrıca işbu sözleşmeyi hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak derhal, tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar.
 • Venitron, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, işbu sayılan hususlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren Müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut  Venitron’un Müşteri bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, Müşteri’nin  Venitron’da kayıtlı olan ödeme yöntemine mümkün olduğunca uygun biçimde fatura edilecektir.
 • Venitron tarafından uygulanabilecek alan adı hizmetine yönelik kampanyalar, aksi bir durum web sitesi veya forumlar üzerinde belirtilmedikçe, Müşteri’yi kapsamamaktadır. Müşteri’nin, alan adı kampanyalarından faydalanmak istemesi halinde,  bu amaçla yapacağı sipariş/başvuru onaylanmayacak olup,  Müşteri tarafından kampanyaya ilişkin olarak herhangi bir ödeme yapılır ise, halin icabına göre bu ödeme mevcut ürün ve hizmetler için yapılmış sayılacak veya iade edilecektir.
 • Müşteri, münhasıran kendi kusur ve ihmalinden doğan sebeplerle temerrüde düşmesi ve Venitron tarafından yazılı bildirimde bulunulmasına rağmen, bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmaması halinde, süresi içinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası avans faiz oranları esas alınarak hesap yapılacak ve hizmet bedeline yansıtılacaktır.
 • Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık belirlenen vadede ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş olacak ve mütemerrit sayılacaktır. Bu durumda Venitron kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. Ancak, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un, ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranı, işbu madde ile kabul edilen faiz oranından daha yüksek olduğu takdirde, Taraflar, gecikme faizi oranı olarak, kanun gereği ticari işlerde uygulanacak temerrüt faizi oranın uygulanacağını kabul ederler.
 • Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Venitron‘un dava ya da icra takibi yapması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Venitron‘un teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.ALAN ADI SÜRE UZATIMLARI

5.1. Bir alan adı  Venitron tarafından Müşteri’ye tahsis edildiği veya Müşteri adına kayıt olduğu zaman, adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı için Müşteri iki yoldan birini tercih edebilir. Müşteri ilk olarak otomatik ödeme talimatı vererek satın almış olduğu alan adının süresini uzatım yoluna gidebilir. Müşteri için ikinci bir yol olarak da, kendiliğinden Müşteri panelinden alan adının süresini uzatması tercih edilebilir. Bunun dışındaki haller için  Venitron alan adı süre uzatımı bakımından Müşteri’ye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

5.2. Hizmet süresinin uzatılması için Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi gereken ödemelerin, hizmet süresinin bitiminden önce tamamlanması zorunlu olup,  Venitron’un ilgili ödemelere ilişkin olarak hatırlatma veya haber verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri,  Venitron’un hizmet süresinin bitiş tarihi ile ilgili herhangi bir uyarı, ihtar, ihbar vb. şekilde bildirimde bulunma zorunluluğu olmadığını, hizmet sürelerinin bitiş tarihlerinin Müşteri tarafından takip edilmesi gerektiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.3. Müşteri, ödemesini kredi kartı veya paypal aracılığıyla yapıyorsa  Venitron ve/veya paypal sistemlerindeki ödeme yapması için gerekli olan kredi kartı ödeme bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür.  Venitron herhangi bir nedenle Müşteri bilgilerinde kayıtlı ödeme bilgilerinden ödemesini alamazsa veya Müşteri ,  Venitron’nin ödeme almasını onaylamazsa veyahut Müşteri , Venitron’un yapmış olduğu bildirimleri cevaplamazsa, Müşteri alan adı kaydı için süre uzatımı gerçekleşmeyecektir. Bu durumda Müşteri, Venitron’dan hiçbir mali veya hukuki hak talebinde bulunamayacağını kesin olarak kabul ve taahhüt eder.

5.4. Müşteri, alan adı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de  Venitron’dan alıyorsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

5.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerince belirtilen zaman dilimlerinde alan adının süresini uzatmadığı takdirde,  Venitron’un, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri’ye ait süresi dolmuş alan adının süresini belli bir süre için kendiliğinden uzatabileceğini kabul etmektedir.  Venitron, Müşteri’nin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse,  Müşteri’nin alan adını koruduğu ve süresini kendiliğinden belli bir süre uzattığı için, Müşteri, belirtilen süre zarfında ödeme yapabileceği bir süre uzatım mühleti’ne sahip olacaktır. Bu süre içinde Müşteri ödemesini yaparak alan adı süresini ekstra bir ücret ödemeden uzatabilir. Süre uzatım mühleti 30 gündür. Alan adının süresi dolduktan sonra süre uzatım mühleti verilmesi bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir, bu konudaki tüm insiyatif ve takdir hakkı Venitron’un elindedir.

5.6. Müşteri, süre uzatım mühleti için verilen süre içinde süre uzatım için  Venitron’a ödeme yapmadığı takdirde, Müşteri’ye,  Venitron’a bir geri alım ücreti ödemek sureti ile alan adını geri alması için 30 günlük bir ödeme müddeti tanınır. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde ise alan adı beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti alan adı uzantısına göre 180 USD ile 750 USD arasındadır. Eğer Müşteri alan adı için, 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise Venitron, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri’nin alan adını silebilir veya Müşteri’nin hesabını bir başka kişiye devredebilir. Müşteri, ödeme yapmadığı takdirde alan adının  Venitron tarafından serbest bırakılacağını ve ilk talep eden gerçek veya tüzel kişinin üzerine kaydettirilmesinin mümkün olduğunun bilincinde olup tüm bu süreci kabul ettiğini beyan eder. Müşteri silinme ve devir durumlarında  Venitron’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, bu sebeple oluştuğunu beyan ettiği zarar iddiası ile  Venitron’dan her hangi bir nam ve hesap altında ödeme, iyileştirme, iade, tazminat vb. bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.7. Süre uzatım mühletleri ve ödemeler için tanınan zaman hususunda  Venitron mutlak tasarruf yetkisine sahiptir.  Venitron her bir alan adı için değişiklik yapabilme yetkisini haiz olup bu hakkını saklı tutar.

6.GÜNCEL BİLGİLER VE BİLGİLERİN KULLANIMI

6.1. Müşteri, ürün ve hizmet alım uygulamasının ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak herhangi bir bilgi edindiği zaman bunu üç (3) gün içinde  Venitron’a bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri’nin her ne sebeple olursa olsun,  Venitron’a başlangıçta ve hizmetin devamı sürecinde kesin ve doğru bilgiyi sağlayamaması, işbu sözleşmenin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Müşteri tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için herhangi bir  Venitron yetkilisinden Müşteri’ye yöneltilecek herhangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun üç (3) gün içinde cevap verilmemesi halinde, bu Sözleşme’nin esaslı olarak ihlali manasına gelir.

6.2. Müşteri, kendisiyle iletişim kurulabilmesi için, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için bir posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası bilgilerini Venitron’a tam ve eksiksiz olarak vermeyi kabul etmektedir.

6.3. Müşteri, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kendisine yüklenen bu yükümlülüğü gayrı kabili rücu kabul eder. ICANN’ın istediği bu bilgi Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek  Venitron gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde Müşteri, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

6.4. Müşteri, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.

 • Alan Adı
 • Müşteri ismi ve e-posta adresi
 • E-posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
 • Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
 • Ad Sunucularının cevap veren isimleri
 • Orijinal kayıt ve süre bitim tarihi

6.5. Müşteri, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN’ın izin verdiği kapsamda,  Venitron tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. Müşteri aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut, gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını  Venitron’a vermektedir.

 • Müşteri tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan ad(lar)ı
 • Organizasyonunuzun adı, tipi ve posta adresi
 • Müşteriye ait alan ad(lar)ı veya alt-alan ad(lar)ı için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
 • Alan adı veya alt-alan adı için en az iki (2) ad sunucusu hostunun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
 • Bu ad sunucuların cevap veren isimleri
 • Kaydın Orijinal oluşum tarihi ve Kaydın Süre Bitim Tarihi
 • Venitron’un bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber,  Venitron bu bilgileri bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir.
 • Müşteri, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Venitron serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa,  Venitron tarafından muhafaza edilen sunucuya ve/veya diğer aygıtlara internet üzerinden gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı Müşteri, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Müşteri, gerekli tedbir ve önlemleri alırken gereken özeni göstermemesi, güvenli e-mail, Ftp ve kontrol paneli şifresi belirlememesi veya belirlemesi durumunda bunların kolay tahmin edilebilir nitelikte olması gibi nedenlerle alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda  Venitron bünyesindeki sunucuların kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran sorumludur.  Venitron’un bu nedenlerle verdiği hizmeti kısıtlama, tamamen durdurma ve Sözleşmeyi haklı nedenle feshetme, maruz kaldığı zararın tazminine ilişkin olarak Müşteri’ye rücu etme hakkı saklıdır.

7.ALAN ADLARININ DEVRİ VE YENİDEN SATIŞ

7.1. Müşteri, satın alıp kullanım haklarına sahip olduğu herhangi bir alan adını devrederse,  Venitron’un işaret etmiş olduğu prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir.

7.2. Müşteri’nin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, Müşteri,  Venitron’un, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen  Venitron’un sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile  Venitron aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini Müşterilerine bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Müşteri’nin bu bildirimi yapmamış olduğunun tespiti halinde 3. Kişilerin uğrayacağı zararlarda dahil olmak üzere  Venitron’un bu sebeple uğradığı – uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararların Müşteri tarafından ayrıca ihbara ve ihtara gerek olmaksızın ilk talepte karşılanacağı Müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.SÖZLEŞME İHLALİ

8.1.  Venitron tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birisinin Müşteri tarafından ihlali işbu sözleşmenin ihlali manasına gelecektir. Bu durumda işbu sözleşme gereği Venitron tarafından verilen hizmetler askıya alınabilir.

8.2. Müşteri, bu sözleşme’nin kayıt ve şartlarına, ayrıca  Venitron tarafından belirlenen herhangi bir kural ve politikasına tam olarak uymaması halinde, bu durumun sözleşme’nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve  Venitron’un bu ihlali Müşterilere yazı ile veya elektronik olarak bildireceğini kabul etmektedir. Müşteri,  Venitron’a beş (5) gün içerisinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı takdirde,  Venitron, Müşteri ile olan ilişkisini askıya alabilecek, sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında Müşteri’ye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. İşbu ihlallerden ötürü Müşteri,  Venitron tarafından ifa edilen hizmetlerin askıya alınması, kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir ücret veya ücret iadesi, herhangi bir nam ve hesap altında tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.HİZMETLERİN KISITLANMASI

9.1. Müşteri,  Venitron tarafından sunulan hizmetleri -bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki amaçlar için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • İstenmeyen e-mail iletimi (spam)
 • Venitron tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)
 • Müşteri alan adını, alan adı sunucularını (DNS) Venitron serverları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da  Venitron üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa,  Venitron’un DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. Müşteri,  Venitron’un sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Şebekenin dengesini tehdit eden, Müşterinin sitesinin sebep olduğu illegal aktivitelerin algılanması halinde,  Venitron’un bu alan adını devre dışı bırakma, askıya alma ve hizmeti sonlandırma hakkı saklıdır.
 • Server hackleme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen tüm diğer suçlar derhal sözleşme fesih nedeni olarak sayılacak olup illegal faaliyetler çerçevesinde değerlendirilecek ve Venitron tarafından yetkili mercilerin harekete geçmesi sağlanacaktır.
 • Müşteri, Venitron’un, hiçbir yükümlülük altına girmeden ve herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmaksızın, yaptığı alan adı başvurusunun  Venitron tarafından reddedebileceğini kabul etmektedir. Alan adı başvurusu reddedilen Müşteri tarafından yapılmış olan ödemeler Müşteriye aynen iade edilecektir. Bununla beraber,  Venitron, Müşteri’ye karşı hiçbir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılma tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde silme hakkını haizdir.
 • Müşteri tarafından web sitesinde, pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara; başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 556 Sayılı Marka KHK’sı, 551 Sayılı Patent KHK’sı ve 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımlara ilişkin KHK hükümleri ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk mevzuatı ve web sitesine erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer verilmesi yasaktır. Web sitesinde, işbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer verilemez. İşbu maddeye aykırılık halinde  Venitron’un ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme ve silme hakkı yanında Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.
 • Venitron, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmiş isme ve nama sahip Müşteri’nin alan adı kaydını iptal edebilir. Ahlaken sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:
 • Üçüncü kişilere yönelik iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
 • 556 Sayılı Marka KHK’sı, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarım KHK’sı ve 551 Sayılı Patent KHK’sı yanında, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan haksız rekabete ilişkin hükümleri ihlal eder nitelikte aktiviteler
 • Nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu içeren yayınlar
 • Başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren içerikler
 • Haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
 • Üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
 • Küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması, küçüklere yönelik zarar verme riski olan yahut zarar veren aktiviteler

9.7. Müşteri’nin ödemelerini yapmaması ya da aksatması,  Venitron’un bir alan adını, yukarıda sayılan tüm sebeplerden biri veya birkaçını içerdiği veya bütünleşik olduğu gerekçesiyle sildiği yahut askıya aldığı durumlarda,  Venitron tarafından Müşteri’ye geri ödeme yapılmaz. Müşteri böylesi durumlarda  Venitron’dan para iadesi ve herhangi bir nam ve hesap altında tazminat talep etmeyeceğini kesin olarak beyan ve taahhüt eder.

10.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

10.1. Müşteri,  Venitron’un işbu sözleşme yürürlükte kaldığı müddetçe sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapabileceğini kabul eder.   Venitron bununla beraber bu sözleşme kapsamında sağladığı ve sağlamayı taahhüt ettiği hizmetleri durdurabilir. Müşteri,  Venitron’un yaptığı veya yapacak olduğu makul değişikliklerle bağlı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri,  Venitron’un sözleşmede yapmış olduğu makul değişiklikleri kabul etmeyerek sözleşmeyi iptal yoluna giderse  Venitron’a ödemiş olduğu hiçbir bedel için iade talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

10.2. İşbu sözleşme taraflar arasındaki tüm hususları düzenleyen tek metindir. Daha önceki,  tüm sözlü ve yazılı muhaberat ve sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle hükümsüz kalacaktır. Bu sözleşmede yer alan istisnalar haricinde, sözleşme hükümleri ancak tarafların yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir.

11.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

11.1. İşbu sözleşme, sipariş üzerine gerçekleştirilecek ödeme işleminin internet ortamından  Venitron’a iletilmesi anında yürürlüğe girecek olup, sözleşme süresi Müşterinin sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. Belirtilen sürenin bitiminden önce, taraflardan birinin sona erdirme isteğini 15 gün öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmemesi halinde sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşullarla uzar.  Venitron’a sözleşme şart ve koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

11.2. Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi, vecibelerini gereği gibi ifa etmemesi, iflas etmesi, acze düşmesi, konkordato veya iflas erteleme ilan etmesi, hisselerinin yönetim hakkını da etkileyecek şekilde ve bununla sınırlı olmamak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak el değiştirmesi hallerinde, diğer Taraf tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih hakkına haizdir.

11.3.  Venitron, Müşteri’ye beş (5) iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin  Venitron’a önceden gerçekleştirdiği ancak henüz kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir.

11.4. Müşteri, sözleşmeyi on beş (15) gün önceden yazılı bildirim yaparak sonlandırabilir. Bu durumda  Venitron kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme yapmaz.

12.DEVİR

Müşteri,  Venitron aracılığıyla kayıt yaptırdığı alan adları için kaydın başladığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde başka bir alan adı kayıt operatörüne devredemeyeceğini kabul ve beyan etmektedir.

13.YASAL MEVZUATA UYGUNLUK

Müşteri, sözleşmeye konu olan tüm hususlarda başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmeyeceğini, diğer ilgili yasal mevzuata uygun şekilde hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder. Aksi halin tespiti halinde Müşteri,  Venitron’un ulusal ya da uluslararası yasal mercilerce talep edilen desteği yetkili makamlara vereceğinin bilincinde olup tüm hukuki, idari, cezai ve mali sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

14.UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Taraflar, işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü ihtilâfı öncelikle karşılıklı müzakere yoluyla iyi niyetli olarak çözme yoluna gideceklerdir. Müzakereler neticesinde uyuşmazlık sonlandırılamazsa işbu sözleşme hükümlerinden doğan her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde Ankara Mahkeme ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

15.DELİL SÖZLEŞMESİ

 İşbu sözleşme nedeniyle taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda,  Venitron’a ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193.maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıdakilerden başka delil ikame edilemez.

16.MÜCBİR SEBEP

16.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,  yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

16.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır.  Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz)  gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

17.SON HÜKÜM

İşbu sözleşme onbir (11) sayfa ve on yedi (17) madde içeriyor olup, taraflar her bir maddeyi okuduklarını ve yine her maddenin kapsam ve neticesinden bilgi sahibi olduklarını, anılan hükümleri aynen yerine getirecekleri belirtmeleri ile beyanlarının doğruluğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.